Fri, 02 / 2018 9:42 pm | helios

Công thức sưu tầm các công thức toán học dành cho học sinh lớp 4 và 5. Các công thức được biên soạn dưới các dạng bài toán tổng quát, học sinh có thể áp dụng trong các bài toán cụ thể. Loading... Tỉ số phần trăm Tìm tỉ số phần trăm của hai số: T […]

Công thức sưu tầm các công thức toán học dành cho học sinh lớp 4 và 5.

Các công thức được biên soạn dưới các dạng bài toán tổng quát, học sinh có thể áp dụng trong các bài toán cụ thể.

Loading...

Tỉ số phần trăm

Tìm tỉ số phần trăm của hai số: T a làm như sau:

  • Tìm thương của hai số đó dưới dạng số thập phân.
  • Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu phần trăm ( %) vào bên phải tích tìm được.

CTTQ:          a  :    b   =  T (STP)    =  STP  ×  100 (%)

VD: Tìm tỉ số phần trăm của 315 và 600

Giải

Tỉ số phần trăm của 315 và 600 là : 600  = 0,525  = 52,5 %

Tìm giá trị phần trăm của một số cho trước: ta lấy số đó chia cho 100 rồi nhân với số phần trăm hoặclấy số đó nhân với số phần trăm rồi  chia cho 100.

CTTQ: Giá trị %  =   Số A   :  100  ×  số %  hoặc    Giá trị %  =  Số A   ×  số %    :  100  

VD: Trường Đại Từ có 600 học sinh. Số học sinh nữ chiếm 45% số học

sinh toàn trường. Tính số học sinh nữ của trường.

Giải :  Số học sinh của trường đó là: 100  ×  45  =  270 ( học sinh )

ĐS: 270 học sinh

3.Tìm một số biết giá trị phần trăm của số đó: Ta lấy giá trị phần trăm của số đó chia cho số phần trăm rồi nhân với 100 hoặc ta lấy giá trị phần  trăm của số đó nhân với 100 rồi chia cho số phần trăm.

CTTQ:     Số A = Giá trị %  :  số phần trăm  ×   100

  hoặc      Số A = Giá trị %  ×    100     :  số phần trăm 

VD: Tìm một số biết 30% của nó bằng 72.

Giải:  Giá trị của số đó là:   72  :   30  × 100  =  240

Dưới đây là file word toàn bộ tài liệu này

Download [231.50 KB]


Bài viết cùng chuyên mục