Sun, 03 / 2018 7:38 pm | helios

Đề thi số 2, Một số bài tự luận trong đề thi đánh giá năng lực vào lớp 6 môn toán để phụ huynh tham khảo, các con lớp 5 thử sức. Loading... Câu 1: Cuối học kỳ một, bài kiểm tra môn Toán của lớp 5A có số học sinh đạt điểm giỏi bằng […]

Đề thi số 2,

Một số bài tự luận trong đề thi đánh giá năng lực vào lớp 6 môn toán để phụ huynh tham khảo, các con lớp 5 thử sức.

Loading...

Câu 1: Cuối học kỳ một, bài kiểm tra môn Toán của lớp 5A có số học sinh đạt điểm giỏi bằng 3/7  số học sinh còn lại của lớp. Giữa học kỳ hai, bài kiểm tra môn Toán của lớp có thêm 3 học sinh đạt điểm giỏi, nên số học sinh đạt điểm giỏi của cả lớp bằng 2/3  số học sinh còn lại của lớp. Hỏi giữa học kỳ hai bài kiểm tra môn Toán của lớp 5A có bao nhiêu học sinh đạt điểm giỏi? Biết rằng số học sinh lớp 5A không đổi.

Câu 2: Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ AB bằng 2/3  đáy lớn CD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại M. Biết diện tích tam giác MDC hơn diện tích tam giác MAB 20cm2. Tìm diện tích hình thang ABCD.

Bài viết cùng chuyên mục