Tue, 04 / 2019 11:16 pm | helios

Bạn đọc tham khảo đề thi thử HOMC 2019 dưới đây. Given triangle ABC, AB = 8, BC = 7, CA = 6. Extend BC to P such that triangle PAB similitary triangle PCA then the length of PC is Loading... A. 7;            B.8;                 C.9;                 D. 10;                   E. 11.

Bạn đọc tham khảo đề thi thử HOMC 2019 dưới đây.

Given triangle ABC, AB = 8, BC = 7, CA = 6. Extend BC to P such that triangle PAB similitary triangle PCA then the length of PC is

Loading...

A. 7;            B.8;                 C.9;                 D. 10;                   E. 11.

Bài viết cùng chuyên mục