Sun, 12 / 2018 8:02 pm | helios

Bạn đọc tham khảo đề, đáp án chi tiết, toán học kỳ 1 lớp 7 của trường chuyên Amsterdam -HN tại đây. Bài 3 (1,5 điểm) Loading... Có ba máy bơm cùng bơm nước vào ba bể có thể tích bằng nhau (lúc đầu các bể đều không có nước). Mỗi giờ máy thứ nhất, […]

Bạn đọc tham khảo đề, đáp án chi tiết, toán học kỳ 1 lớp 7 của trường chuyên Amsterdam -HN tại đây.

Bài 3 (1,5 điểm)

Loading...

Có ba máy bơm cùng bơm nước vào ba bể có thể tích bằng nhau (lúc đầu các bể đều không có nước). Mỗi giờ máy thứ nhất, máy thứ hai, máy thứ ba bơm được lần lượt là 6m3,  10m3,  9m3. Thời gian bơm đầy bể của máy thứ hai ít hơn máy thứ nhất là 2 giờ. Tính thời gian của từng máy để bơm đầy bể.

Bài viết cùng chuyên mục