Sun, 07 / 2018 11:58 pm | helios

Câu 3. Trên mặt phẳng tọa độ  cho đồ thị hàm số: y =ax   với a khác 0 đi qua điểm A (-3; 2). a. Xác công thức hàm số trên và vẽ đồ thị hàm số. Loading... b. Trong các điểm  B(3; -2) và C(1; 4) điểm nào thuộc đồ thị hàm số đã […]

Câu 3.

  1. Trên mặt phẳng tọa độ  cho đồ thị hàm số: y =ax   với a khác 0 đi qua điểm A (-3; 2).

a. Xác công thức hàm số trên và vẽ đồ thị hàm số.

Loading...

b. Trong các điểm  B(3; -2) và C(1; 4) điểm nào thuộc đồ thị hàm số đã cho ở câu (a)?

2. Số tiền trả cho ba người đánh máy một bản thảo là 410000 VNĐ. Người thứ nhất làm việc trong 16 giờ mỗi giờ đánh được 3 trang, người thứ hai trong 12 giờ, mỗi giờ đánh được 5 trang, người thứ ba trong 14 giờ, mỗi giời đánh được 4 trang. Hỏi mỗi người nhận được bao nhiêu đồng?

Bài viết cùng chuyên mục