Tue, 12 / 2015 5:47 am | helios

Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1919-1925, ở phần  I. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị văn hóa, xã hội ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất học sinh phải nắm được chính sách của Pháp đối với thuộc địa về kinh tế […]

Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1919-1925, ở phần  I. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị văn hóa, xã hội ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất học sinh phải nắm được chính sách của Pháp đối với thuộc địa về kinh tế là vơ vét của cải để gánh đỡ những tổn thất thiếu hụt của Pháp sau chiến tranh thế giới thứ nhất, giáo viên có thể sử dụng sơ đồ sau để học sinh nắm được các chính sách khai thác về kinh tế của Pháp:

Loading...

Screen Shot 2015-12-15 at 8.05.58 PM

Screen Shot 2015-12-15 at 8.10.24 PM

Bài viết cùng chuyên mục