Mon, 04 / 2017 9:48 am | helios

Bài toán cực trị này đòi hỏi học sinh phải có kỹ năng sử dụng bất đăng thức cô si hoặc bunhiacopxki. Ngoài ra, việc đánh giá ẩn phụ, điều kiện và phân tích đẳng thức dựa vào điệu kiện để tìm min, max Loading...

Bài toán cực trị này đòi hỏi học sinh phải có kỹ năng sử dụng bất đăng thức cô si hoặc bunhiacopxki.

Ngoài ra, việc đánh giá ẩn phụ, điều kiện và phân tích đẳng thức dựa vào điệu kiện để tìm min, max

Loading...

17861857_1706109366348348_4921693628259989997_n

Bài viết cùng chuyên mục