Sun, 11 / 2018 10:19 am | helios

Đây là file bài tập trắc nghiệm các dạng liên quan đến chủ đề nhị thức Newton. Các dạng bài toán trắc nghiệm đầy đủ về chủ đề nay như tính tổng, xác định số hạng thứ k, tìm hệ số của số hạng thứ k…. Loading... Các dạng bài tập nâng cao thêm như […]

Đây là file bài tập trắc nghiệm các dạng liên quan đến chủ đề nhị thức Newton.

Các dạng bài toán trắc nghiệm đầy đủ về chủ đề nay như tính tổng, xác định số hạng thứ k, tìm hệ số của số hạng thứ k….

Loading...

Các dạng bài tập nâng cao thêm như số hữu tỷ, hệ số lớn nhất….

Bài viết cùng chuyên mục