Home / Công thức Toán học / Tìm ma trận nghịch đảo bằng phương pháp Gauss

Tìm ma trận nghịch đảo bằng phương pháp Gauss

Một phương pháp phổ biến nữa trong tìm ma trận nghịch đảo là phương pháp Gauss.

Nội dung của phương pháp này là dựa vào các phép biến đối  sơ cấp ma trận cơ bản để biến đổi ma trận (A|I) thành dạng (I| A^-1) và suy ra kết quả luôn.

Loading...

Phương phap này đòi hỏi sinh viên có kỹ năng biến đổi tốt, và biết vận dụng các tính chất cơ bản của pháp biến đổi sơ cấp ma trận.

Screen Shot 2016-02-17 at 11.27.00 AM

Screen Shot 2016-02-17 at 11.27.07 AM

Loading...

Check Also

Toán học sinh giỏi lớp 2

Bài 30: a) Tìm một số, biết tổng của số đó với 45 bằng số …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *