Home / Tiếng anh (page 5)

Tiếng anh

Thì tương lai đơn – The Simple Future Tense

1.     Cấu trúc (Form) Loading... –         Thể khẳng định I, We, You, They He, She, It + will + Verb (bare – infinitive)      Ex: I will play football tomorrow.            He will play football tomorrow. –         Thể phủ định I, We, You, They He, She, It + will  …

Read More »

Thì quá khứ đơn – The Past Simple Tense

1.   Cấu trúc (Form) –         Thể khẳng định     I, We, You, They   + Verb (past), were, was   He, She, It      Ex: I played football yesterday.            He played football yesterday. –         Thể phủ định ·        Với động từ thường     I, We, You, They …

Read More »

Thì hiện tại đơn – The Present Simple Tense

     Tom studies every day       1.     Cấu trúc (Form) –         Thể khẳng định I, We, You, They + Verb (bare – infinitive) He, She, It + Verb (s/es)      Ex: I play football everyday.            He plays football everyday.            We go to work …

Read More »