Home / Tiếng anh (page 4)

Tiếng anh

Danh từ – Nouns

A.   Phân loại danh từ Loading... Danh từ trong tiếng anh được chia làm hai loại chính: 1.     Danh từ cụ thể: chỉ những gì hữu hình, thấy được, sờ được như: house, man, chair,… –         Danh từ chung: được dùng làm tên chung cho một loại. (ex: man, country, city,..) …

Read More »

Cụm từ và mệnh đề chỉ mục đích

1.     Cụm từ chỉ mục đích –         Để diễn đạt mục đích khẳng định trong tiếng anh, ta dùng cụm từ bắt đầu bằng: ·        to V-inf ·        in order to V-inf ·        so as to V-inf Ex:         I try to study to pass my next exam.               We worked …

Read More »

Sự phối hợp các thì

1.     Sự phối hợp của các động từ trong mệnh đề chính (main clause) và mệnh đề phụ (subordinate clause) MAIN CLAUSE SUBORDINATE CLAUSE Simple Present Simple Present Present Perfect Present Continuos Simple Future Simple Past (nếu có thời gian xác định ở quá khứ ) Simple Past Simple Past …

Read More »

Câu bị động – Passive voice

·        Lý do sử dụng câu bị động: –         Người ta sử dụng câu bị động khi tác nhân thực hiện hành động không quan trọng hay không rõ ràng. Ví dụ: Coke is producted in the US (Người ta chỉ muốn nhấn mạnh rằng Cola được sản xuất ở …

Read More »

Thì tương lai hoàn thành – The Future Perfect Tense

1.     Cấu trúc (Form) –         Thể khẳng định     I, We, You, They   +   will   + have   + Past participle (PII)   He, She, It                                 Ex: Tom will already have studied Chapter One before he studies                       Chapter Two. –         Thể phủ định …

Read More »