Home / Tiếng anh (page 4)

Tiếng anh

Thì tương lai đơn – The Simple Future Tense

simple-future-tense

1.     Cấu trúc (Form) –         Thể khẳng định I, We, You, They He, She, It + will + Verb (bare – infinitive)      Ex: I will play football tomorrow.            He will play football tomorrow. –         Thể phủ định I, We, You, They He, She, It + will  not …

Read More »

Thì quá khứ đơn – The Past Simple Tense

past simple tense

1.   Cấu trúc (Form) –         Thể khẳng định I, We, You, They + Verb (past), were, was He, She, It      Ex: I played football yesterday.            He played football yesterday. –         Thể phủ định ·        Với động từ thường I, We, You, They + Did not (didn’t) + Verb …

Read More »

Thì hiện tại đơn – The Present Simple Tense

Simple present tense

     Tom studies every day       1.     Cấu trúc (Form) –         Thể khẳng định I, We, You, They + Verb (bare – infinitive) He, She, It + Verb (s/es)      Ex: I play football everyday.            He plays football everyday.            We go to work …

Read More »