Home / Tiếng anh (page 4)

Tiếng anh

Câu bị động – Passive voice

·        Lý do sử dụng câu bị động: –         Người ta sử dụng câu bị động khi tác nhân thực hiện hành động không quan trọng hay không rõ ràng. Ví dụ: Coke is producted in the US (Người ta chỉ muốn nhấn mạnh rằng Cola được sản xuất ở …

Read More »

Thì tương lai hoàn thành – The Future Perfect Tense

1.     Cấu trúc (Form) –         Thể khẳng định     I, We, You, They   +   will   + have   + Past participle (PII)   He, She, It                                 Ex: Tom will already have studied Chapter One before he studies                       Chapter Two. –         Thể phủ định …

Read More »

Thì tương lai đơn – The Simple Future Tense

1.     Cấu trúc (Form) –         Thể khẳng định I, We, You, They He, She, It + will + Verb (bare – infinitive)      Ex: I will play football tomorrow.            He will play football tomorrow. –         Thể phủ định I, We, You, They He, She, It + will  not …

Read More »