Home / Tiếng anh (page 2)

Tiếng anh

Topic: The house where I’m living

Bài luận dưới đây là giới thiệu về ngôi nhà nơi tôi đang ở. Bài luận tiếng anh này giới thiệu về thiết kế của ngôi nhà và cách bài trí trong ngôi nhà. Dưới đây là bài luận mẫu tiếng anh để các em học sinh tham khảo.

Read More »