Home / Tiếng anh (page 2)

Tiếng anh

Cấu trúc ngữ pháp luyện thi Toeic

Structrure Grammar for Toeic Pr Simple  V Continous be V-ing Perfect have V3/ed Vs/es Often, usully, always, sometime, never, once a… twice a…, seldom Am/is/are V-ing At the moment, now at this time, at the pre… look, listen!, right now Have/has V3/ed Just, since, for, yet, already, never, ever, recently, …

Read More »

Topic: The house where I’m living

Bài luận dưới đây là giới thiệu về ngôi nhà nơi tôi đang ở. Bài luận tiếng anh này giới thiệu về thiết kế của ngôi nhà và cách bài trí trong ngôi nhà. Dưới đây là bài luận mẫu tiếng anh để các em học sinh tham khảo.

Read More »