Home / Tiếng anh

Tiếng anh

Thì tương lai đơn

                           SIMPLE FUTURE ( THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN ) A. Chúng ta dùng will('ll) ( tức là thì Simple Future – tương lai đơn ) khi quyết định ngay vào lúc nói để làm một việc gì đó: – Oh, …

Read More »

Ngữ pháp tiếng anh đầy đủ nhất

Dưới đây là tài liệu tổng ôn về ngữ pháp tiếng anh dành cho các em học sinh, sinh viên muốn ôn tập tốt môn ngày. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và ñộng từ Trong một câu tiếng Anh, chủ ngữ và ñộng từ phải phù hợp với nhau …

Read More »

Cấu trúc ngữ pháp luyện thi Toeic

Structrure Grammar for Toeic Pr Simple  V Continous be V-ing Perfect have V3/ed Vs/es Often, usully, always, sometime, never, once a… twice a…, seldom Am/is/are V-ing At the moment, now at this time, at the pre… look, listen!, right now Have/has V3/ed Just, since, for, yet, already, never, ever, recently, …

Read More »