Sun, 09 / 2018 10:45 pm | helios

Để thuận lợi cho việc tra cứu, viết lách văn bản bằng tiếng anh. Công thức cung cấp cho bạn đọc một số tên tiếng anh của các sở. Loading... Dưới đây là bảng công thức được sưu tầm Stt Tên tiếng việt Tên tiếng anh 1 Công an Department of Public Security 2 Sở […]

Để thuận lợi cho việc tra cứu, viết lách văn bản bằng tiếng anh.

Công thức cung cấp cho bạn đọc một số tên tiếng anh của các sở.

Loading...

Dưới đây là bảng công thức được sưu tầm

Stt Tên tiếng việt Tên tiếng anh
1 Công an Department of Public Security
2 Sở Ngoại vụ Department of Foreign Affairs
3 Sở  Tư pháp Department of Justice
4 Sở Tài chính Department of Finance
5 Sở Công Thương Department of  Industry and Trade
6 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Department of Labour, War Invalids

and Social Affairs

7 Sở Giao thông vận tải Department of Transport
8 Sở Xây dựng Department of Construction
9 Sở Thông tin và Truyền thông Department of Information and Communications
10 Sở Giáo dục và Đào tạo Department of Education and Training
11 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Department of Agriculture and Rural Development
12 Sở Kế hoạch và Đầu tư Department of Planning and Investment
13 Sở Nội vụ Department of Home Affairs
14 Sở Y tế Department of Health
15 Sở Khoa học và Công nghệ Department of Science and Technology
16 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Department of Culture, Sports and Tourism
17 Sở Tài nguyên và Môi trường Department of Natural Resources and Environment

Theo dichthuatvnc.com

Bài viết cùng chuyên mục