Home / Môn khoa học tự nhiên / Sóng âm và sóng cơ học

Sóng âm và sóng cơ học

Tổng hợp các công thức liên quan đến sóng âm, sóng cơ học và sóng dừng.

Các nội dung bao gồm:

Các đặc trưng về sóng, độ lệch pha, phương trình sóngsóng, giao thoa sóng, tổng hợp các dao động sóng, dao động cùng pha, dao động ngược pha, công thức tính bước sóng,..

 

Định nghĩa: Sóng dừng là sóng có các nút và các bng cố định trong không gian
2. Điều kiện có sóng dừng:
a. Hai đầu môi trường (dây hay cột không khí) là cố định:
Điều kiện về chiều dài: Để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định là chiều dài ca sợi dây phi

bằng một số nguyên lần nửa bước sóng:

Screen Shot 2016-01-22 at 2.54.34 PM 

Screen Shot 2016-01-22 at 2.54.48 PM

Screen Shot 2016-01-22 at 2.55.04 PM

Screen Shot 2016-01-22 at 2.55.12 PM

Screen Shot 2016-01-22 at 2.55.28 PM

Loading...

Check Also

Công thức vật lý đại cương

Đây là tổng hợp các công thức vật lý đại cương, dành cho sinh viên …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *