Thu, 06 / 2017 8:57 am | helios

Dưới đây là tài liệu tổng ôn về ngữ pháp tiếng anh dành cho các em học sinh, sinh viên muốn ôn tập tốt môn ngày. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và ñộng từ Loading... Trong một câu tiếng Anh, chủ ngữ và ñộng từ phải phù hợp với nhau về ngôi và số […]

Dưới đây là tài liệu tổng ôn về ngữ pháp tiếng anh dành cho các em học sinh, sinh viên muốn ôn tập tốt môn ngày.

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và ñộng từ

Loading...

Trong một câu tiếng Anh, chủ ngữ và ñộng từ phải phù hợp với nhau về ngôi và số (số ít hay số nhiều)

số ít:  The worker works very well.

số nhiều: The workers work very well.

 Các trường hợp chủ ngữ đứng tách khỏi động từ Trong câu tiếng Anh, có nhiều trường hợp rất khó xác định được đâu là chủ ngữ của câu do chủ ngữ và động từ không đi liền với nhau.

The boys in the room are playing chess.

Thông thường trong các trường hợp đó, một ngữ giới từ (một giới từ mở ñầu và các danh từ theo sau – in the room) thường nằm giữa chủ ngữ và động từ.

Các ngữ giới từ này không ảnh hưởng ñến việc chia động từ.

The study of languages is very interesting.

Serveral theories on this subject have been proposed.

The view of these disciplines varies from time to time.

The danger of forest fires is not to be taken lightly.

Chú ý rằng trong các ví dụ trên các danh từ nằm trong ngữ giới từ ñều trái ngược với chủ ngữ về số ít / số nhiều nhưng động từ luôn được chia theo chủ ngữ chính.

Các cụm từ sau cùng với các danh từ đi theo sau nó tạo nên hiện tường đồng chủ ngữ. Chúng đứng giữa chủ ngữ và động từ, phân tách khỏi 2 thành phần đó bởi dấu phảy. Chúng cũng không có ảnh hưởng gì ñến việc chia động từ. Together with along with accompanied by as well as Mary, along with her manager and some friends, is going to a party tonight.

Mr. Robbins, accompanied by her wife and children, is arriving tonight.

Nếu 2 danh từ làm chủ ngữ nối với nhau bằng and thì động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số nhiều (tương đương với they)

Bài viết cùng chuyên mục