Home / Môn khoa học xã hội (page 2)

Môn khoa học xã hội

Sự phối hợp các thì

three tenses

1.     Sự phối hợp của các động từ trong mệnh đề chính (main clause) và mệnh đề phụ (subordinate clause) MAIN CLAUSE SUBORDINATE CLAUSE Simple Present Simple Present Present Perfect Present Continuos Simple Future Simple Past (nếu có thời gian xác định ở quá khứ ) Simple Past Simple Past …

Read More »

Thì tương lai hoàn thành – The Future Perfect Tense

future-perfect-continuous-tense

1.     Cấu trúc (Form) –         Thể khẳng định I, We, You, They + will + have + Past participle (PII) He, She, It                                 Ex: Tom will already have studied Chapter One before he studies                       Chapter Two. –         Thể phủ định I, We, You, They + will not …

Read More »