Vật Lý

Cung cấp các công thức vật lý quang, cơ, nhiệt, điện các lớp thcs và thpt

Sóng âm và sóng cơ học

Screen Shot 2016-01-22 at 2.54.34 PM

Tổng hợp các công thức liên quan đến sóng âm, sóng cơ học và sóng dừng. Các nội dung bao gồm: Các đặc trưng về sóng, độ lệch pha, phương trình sóngsóng, giao thoa sóng, tổng hợp các dao động sóng, dao động cùng pha, dao động ngược pha, công …

Read More »