Home / Môn khoa học tự nhiên / Hoá Học (page 2)

Hoá Học

cung cấp các công thức hóa học, cân bằng phản ứng, các dạng bài tập cơ bản về hóa học

Giải bài toán tính PH của dung dịch

B- NỘI DUNG ĐỀ TÀI I- CƠ SỞ LÝ THUYẾT I.1.Khái niệm axit – bazơ theo thuyết A-RÊ-NI-UT      – Axit: Là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+. Ví dụ:                    HCl  H+  +  Cl–    .                                             CH3COOH D  H+  +  CH3COO–      – Bazơ: Là chất …

Read More »

Công thức giải nhanh hóa 12

1. Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết  lựơng CO2 vào dd Ca(OH)2  hoặc Ba(OH)2: nkết tủa=nOH-– nCO2                                                                                                (Đk:nktủa<n>CO2)   2. Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dd chứa hỗn hợp NaOH và Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2:</n>   nCO3- = nOH-– nCO2   So sánh với …

Read More »