Home / Đề thi

Đề thi

Đề thi thử HOMC 2019 khối 8

Bạn đọc tham khảo đề thi thử HOMC 2019 dưới đây. Given triangle ABC, AB = 8, BC = 7, CA = 6. Extend BC to P such that triangle PAB similitary triangle PCA then the length of PC is A. 7;            B.8;                 C.9;                 D. …

Read More »