Home / Công thức Toán học / Chuẩn kiến thức bậc THCS

Chuẩn kiến thức bậc THCS

Đây là một file trình bày một số chuẩn kiến thức bậc THCS dành cho việc dạy và học.

I. Giới thiệu chung về chuẩn
1. Chuẩn là những yêu cầu, tiêu chí (gọi chung là yêu cầu) tuân thủ những nguyên tắc nhất định, được dùng để
làm thước đo đánh giá hoạt động. công việc, sản phẩm của lĩnh vực nào đó. Đạt được những yêu cầu của chuẩn là đạt
được mục tiêu mong muốn của chủ thể quản lý hoạt động, công việc, sản phẩm đó.
Yêu cầu là sự cụ thể hóa, chi tiết, tường minh Chuẩn, chỉ ra những căn cứ để đánh giá chất lượng. Yêu cầu có thể
được đo thông qua chỉ số thực hiện. Yêu cầu được xem như những “ chốt kiểm soát” để đánh giá chất lượng đầu vào, đầu
ra cũng như qúa trình thực hiện.
2. Những yêu cầu cơ bản của chuẩn
1.1. Chuẩn phải có tính khách quan, nhìn chung không lệ thưộc vào quan điểm hay thái độ chủ quan của người
sử dụng Chuẩn.
1.2. Chuẩn phải có hiệu lực ổn định cả về phạm vi lẫn thời gian áp dụng.
1.3. Đảm bảo tính khả thi, có nghĩa là chuẩn đó có thể đạt được ( là trình độ hay mức độ dung hòa hợp lý giữa
yêu cầu phát triển ở mức cao hơn với những thực tiễn đang diễn ra.
1.4. Đảm bảo tính cụ thể, tường minh và có chức năng định lượng.
1.5. Đảm bảo không mâu thuẫn với các chuẩn khác trong cùng lĩnh vực hoặc những lĩnh vực có liên quan

Loading...
Loading...

Check Also

Ôn thi THPT quốc gia: Tổng hợp công thức mũ – Logarit

Tổng hợp công thức mũ – logarit giúp học sinh học tập hiệu quả. Loading... …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *